Loading
  • Vận tải đa phương thức
  • Vận tải đa phương thức

Các chỉ tiêu kinh tế khai thác của tàu và đội tàu vận tải biển

I. Các chỉ tiêu khai thác tàu vận tải biển

- Hệ số lợi dụng trọng tải lúc tàu khởi hành (a)

0 ≤ αKH =  ≤ 1 . [ T/Tấn tàu ]

Trong đó: Qx: Khối lượng hàng xếp xuống tàu để chở đi ở cảng khởi hành nào đó, [T].

                  DWT: Trọng tải toàn phần của tàu trong chuyến đi, [T.tàu].

- Hệ số lợi dụng trọng tải trên quãng đường tàu chạy:

0 ≤  =  ≤ 1

Trong đó:

        j: Chỉ số tàu chạy không hàng.

        n: Số quãng đường tàu chạy không hàng.

        : Khoảng cách tàu chạy không hàng trên đoạn tàu chạy thứ j. (hải lý)

- Hệ số sử dụng thời gian tàu chạy có hàng

                                                               ;  

Trong đó:     tchi: Thời gian chạy có hàng của tàu trên các đoạn i

            : Thời gian chuyến đi của tàu (ngày)

– Hệ số sử dụng thời gian tàu chạy :

;  

– Năng suất của một tấn tàu ngày khai thác:

;   [T.Hl/Tấn tàu ngày khai thác]  

Năng suất của một tấn tàu ngày chạy có hàng:

;   [T.Hl/Tấn tàu ngày chạy có hàng]  

Năng suất của một tấn tàu ngày chạy trong chuyến đi (có hàng và không hàng)

;     [T.Hl/Tấn tàu ngày chạy]  

 

II.Các chỉ tiêu kinh tế trong khai thác tàu vận tải biển

a. Doanh thu

          - Doanh thu cước trong một chuyến đi của tàu:

Doanh thu từ vận chuyển hàng hóa chủ yếu là thu từ tiền cước vận chuyển:

                  Fch = å (Qi*fi)    ;         (đ/chuyến)                        

Trong đó: Qi: Khối lượng vận chuyển của mặt hàng thứ i; (tấn)

                 fi: cước phí vận chuyển của mặt hàng thứ i; (đ/tấn)

          - Doanh thu cước trong một năm:

                    Fnå Fchi ; (đ/năm)                                              

Trong đóå Fchi Doanh thu vận chuyển của chuyến thứ i; (đồng)

b. Lợi nhuận khai thác tàu

             LN = Doanh thu – Chi phí

Doanh thu: bao gồm tiền cước và các khoản thu khác từ kinh doanh vận tải

Chi phí: bao gồm các chi phí cố định và chi phí biến đổi

c. Hiệu quả của chi phí

            Hcp = Lợi nhuận trước thuế/Tổng chi phí

Các chỉ tiêu trên càng cao càng tốt. Người kinh doanh khai thác tàu biển phải thường xuyên đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó để tìm ra các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Tin khác

Dịch vụ chuyên nghiệp

Đem đến cho Quý khách các dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp

Đối tác tận tâm

Đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng đảm bảo được quyền lợi của đối tác

Tin cậy – Hiệu quả

Đảm bảo cung cấp những dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả về chi phí

VOSAL - ĐẠI LÝ TÀU BIỂN & LOGISTICS VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

Ô tô VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO
VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

VOSAL Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO

Đại lý tàu biển và Logistics

Đại lý tàu biển và Logistics

 +84 913 065 234 Đại lý tàu biển, Logistics, Vận tải hàng hoá, Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, Sửa chữa phương tiện vận tải